GS.TS. Phạm Thanh Kỳ
Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội
Cố vấn chuyên môn Dược Phẩm Nhất Tâm
043 5659622
Đặt câu hỏi cùng chuyên gia

LIÊN HỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO DƯỢC NHẤT TÂM